Fizikalna terapija i rehabilitacija

Fizikalna medicina je medicinska disciplina koja proučava biološko delovanje različitih oblika fizičke energije na organizam čoveka, kao i mogućnost njene primene u profilaksi, dijagnostici i terapiji. Fizikalna medicina je najstarija, a istovremeno i najmodernija grana medicine.

Fizički agensi prema izvoru i obliku mogu biti prirodni (voda, vazduh, sunce, toplota) i veštački oblici energije koji se dobijaju uz pomoć aparata.

Poznato je da fizički agensi deluju stimulativno i ihibitorno preko kože, sluzokože na mehanoreceptore, termoreceptore, mioreceptore…

Odgovor organizma na delovanje fizičkih agenasa zasniva se na apsorpciji primenjene energije preko kože i na lokalni ili opšti odgovor organizma. Fizikalni agensi deluju u smislu poboljšanja krvotoka, opuštanja mišićnog tonusa, do smanjivanja zapaljenske reakcije smanjenja bola, regulacije metaboličkih procesa, stimulacije oksido reduktivnih procesa, stimulacije procesa reparacije u tkivima.

Reakcije organizma mogu biti lokalne – ako fizički agensi deluju san a jedan deo tela, ili refleksne opšte ako deluje na celo telo.

Da bi imali željene terapijske efekte fizičke agense doziramo kao lek – aplikuju se na određenoj površini, određenom jačinom i trajanjem. Kao i lek i fizički agensi imaju svoje indikaciono područje kao i kontraindikacije koje za određeni agens mogu biti opšte i lokalne. Naime, željeni biološki efekat primenjene terapije postiže se optimalnim intenzitetom delujućeg agensa kao i dovoljno dugim trajanjem njegove primene.